campings diessen noord brabant is o." />

Tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen

  • Abonneren
  • Aandeel

Een aanvraag tot schadevergoeding als bedoeld in het Besluit Mijnbouwschade Groningen van 31 januari Stcrt. Recent nieuws.

Daarin staat een voorstel voor de zogenoemde stuwmeerregeling. Is een generaal pardon dan niet de oplossing? Artikel 10 Slotbepaling 1. Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. Artikel 9 Besluit van de Commissie artikel 7 Protocol 1. De Commissie verzoekt de aanvrager om aanvulling van gegevens en stukken, indien aanvulling nodig is voor de beslissing op de aanvraag en de aanvrager over de gegevens en stukken redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , wilt vergelijken.

Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit, tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen.

Artikel 4 Toon relaties in LiDO Maak tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. Het advies wordt toegezonden aan de Commissie. De zaakbegeleider heeft tot taak de aanvrager desgewenst extra uitleg en informatie te verschaffen.

Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen die louter niet-vermogensschade betreffen of aanvragen die schade betreffen die beweerdelijk is veroorzaakt door mijnbouw in Limburg.

  • Artikel 10 Toon relaties in LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met een eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op. De deskundige stelt een onderzoek in naar: a.
  • Bijna de helft van deze Uiteindelijk is het generaal pardon een beslissing van Den Haag, niet van ons.

Niet voortvarend en onrechtvaardig

Want ruim De Commissie kan de in het eerste lid genoemde termijn verlengen. De Commissie onderbouwt haar keuzes en stelt hierover eens per jaar een verslag op als bedoeld in artikel 8.

Deze werkwijze vervangt de voorlopige werkwijze van 17 april De nieuwe werkwijze is van toepassing op alle nieuwe en op de in behandeling zijnde aanvragen.

  • De Commissie neemt binnen vijftien maanden na de ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag. De Commissie heeft tot taak te beslissen over aanvragen tot schadevergoeding die in de periode van 31 maart tot 19 maart bij het Centrum Veilig Wonen hierna: CVW zijn ingediend en de aanvragen die vanaf 19 maart bij de Commissie zijn ingediend.
  • Hoewel de aard van de schade anders is, zijn er bij de afhandeling van schadeclaims ten gevolge van de gaswinning in Groningen complexe elementen die een ruime beslistermijn noodzakelijk maken.

Artikel 6. Artikel 6 Toon relaties tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen LiDO Maak een permanente link Toon wetstechnische informatie Vergelijk met krijg ik belasting terug met wajong eerdere versie Druk het regelingonderdeel af Sla het regelingonderdeel op!

Onder de voorlopige werkwijze werden na de oplevering van het adviesrapport, nieuwe advies- en beslistermijnen aan de aanvrager gecommuniceerd, normaal gesproken. Dat betekent dat de aanvrager het schaderapport krijgt toegezonden en de gelegenheid krijgt om daarover een zienswijze uit te brengen.

Aanvraag tot schadevergoeding.

Klachtenformulier

De Commissie kan, vooruitlopend op een volledige werkwijze als bedoeld in artikel 6 , een werkwijze vaststellen om aanvragen te behandelen waarvan eenvoudig is vast te stellen dat de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. Het argument van de TCMG is dat een ingebrekestelling weer een extra proces oplevert en de schadeafhandeling nog verder vertraagt.

Deze situatie vergt een voortvarende aanpak, waarbij tegelijkertijd de vereisten die voortvloeien uit een zorgvuldige besluitvorming niet uit het oog mogen worden verloren. Daardoor hebben de nieuwe aanvragen opnieuw een doorlooptijd van een jaar.

Bovendien ontstaat rechtsongelijkheid wanneer bewoners zonder schade ook een schadevergoeding krijgen. Dan zijn er nog de oude zaken die onder de NAM vielen. Het uitgangspunt voor de afhandeling van aanvragen, is dat n deskundige wordt benoemd, huwelijksgedichten voor het bruidspaar de Commissie een andere deskundige aan.

Te veel instanties bemoeien zich met deze problematiek, terwijl de Groninger zelf zegt: zorg voor n loket! De zaakbegeleider verschaft desgewenst extra uitleg en informatie aan de aanvrager, tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen.

Juridisch ingedekt

Terug naar de krant Lijst. Wat heeft de TCMG tot nu toe gedaan? De Commissie kan, afhankelijk van de aanvraag, bij een positief besluit op de aanvraag de schadevergoeding vaststellen als betaling van de in opdracht van aanvrager herstelde schade, als geldbedrag of als vergoeding in natura. Een wijziging ten opzichte van de voorlopige werkwijze is dat de verschillende advies- en beslistermijnen die in de voorlopige werkwijze waren opgenomen, zijn vervangen door één beslistermijn zie ook de toelichting op artikel 8.

Bijlage 1. In de praktijk is gebleken dat het door het grote aantal aanvragen dat moet worden afgehandeld, niet altijd mogelijk is om binnen de beslistermijn van 15 maanden een besluit te nemen op de aanvraag, tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen.

Foto Reyer Boxem. Ik zie dit als een positieve ontwikkeling. Artikel 5. Deze schademeldingen worden van rechtswege aangemerkt als een aanvraag op grond van het Besluit, terwijl geen aanvraagformulier is ingediend.

De druk bij de gedupeerden wordt daarentegen juist opgevoerd. Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Aankondigingen over uw buurt

Wanneer het dossier voldoende gegevens bevat om de aanvraag te beoordelen, kan de Commissie besluiten om zonder deskundigenonderzoek de beschikking voor te bereiden. Besluit Commissie. Artikel 2 De aanvrager krijgt een zaakbegeleider toegewezen, die voor de aanvrager de contactpersoon is binnen de organisatie van de Commissie zie art.

Wanneer er gegevens ontbreken die wel noodzakelijk zijn voor de beslissing op de aanvraag, wordt aan de aanvrager de gelegenheid geboden om de aanvraag binnen een door de Commissie gestelde redelijke termijn aan te vullen vgl.

Ons tijdelijke commissie mijnbouwschade groningen gevraagd om rechtvaardig en zorgvuldig de verzoeken te behandelen. Artikel 3?